Prioritný status

31.03.2024

Keď sa hráči zúčastňujú na podujatiach U.S. Kids Golf, majú možnosť získať Prioritný Status. Táto kvalifikácia určuje, kedy hráči dostanú pozvánky na viacdňové podujatia. Existuje 15 úrovní, ktoré je možné získať na základe dosiahnutého skóre alebo poradia.

English translation:

When players participate in U.S. Kids Golf events, they have the opportunity to earn Priority Status. This qualification determines when players receive invitations for Multi-Day Events. There are 15 levels that can be earned through score or order of finish.)

Status by Score

 • V prípade lokálnych túr zoberte dve (2) najnižšie skóre dosiahnuté v tej istej sezóne na tej istej lokálnej túre.
 • Účastníci musia odohrať štyri (4) podujatia Local Tour v rámci sezóny na tej istej Local Tour, aby získali prioritný štatút.
 • V prípade viacdňových podujatí zoberte dve (2) najnižšie skóre dosiahnuté v rámci toho istého podujatia.

English translation:

 • For Local Tours, take the two (2) lowest scores totaled within the same season on the same Local Tour.
 • Participants must play four (4) Local Tour events within a season on the same Local Tour to earn Priority Status.
 • For Multi-Day Events, take the two (2) lowest scores totaled within the same event.)

Status by Order of Finish

 • Dve (2) najnižšie skóre musia byť 180/90 alebo nižšie.
 • Účastníci musia odohrať štyri (4) podujatia Local Tour počas sezóny na tej istej Local Tour, aby získali prioritný status.
 • Poradie na konci sezóny sa vzťahuje na pozíciu hráča na konci sezóny, nie na jednotlivé podujatia.

English translation:

 • Two (2) lowest scores must be 180/90 or lower.
 • Participants must play four (4) Local Tour events within a season on the same Local Tour to earn Priority Status.
 • Order of finish is for a player position at the end of the season, not individual events.)
 

Details about Status

 • Dátum turnaja určuje vekovú kategóriu hráča a to, či dostane pozvánku na konkrétne podujatie.
 • Dátum turnajového veku je uvedený na domovskej stránke každej udalosti.
 • Kliknutím na stránku s informáciami o registrácii si môžete zobraziť rozpis pozvánok na akúkoľvek udalosť.
 • Aby sa hráč mohol zúčastniť na viacdňovom podujatí, musí jeho prioritný status trvať do dátumu turnajového veku daného podujatia.
 • Po skončení sezóny Local Tour alebo viacdňového podujatia začne Prioritný status platiť tri mesiace po dátume turnajového veku a trvá jeden rok.
 • Čakajúci status sa vzťahuje na tri mesiace medzi Dátumom turnajového veku a začiatkom platnosti prioritného statusu.
 • Čakajúci status poskytuje rodinám čas na prípravu, ako najlepšie využiť celý rok trvania prioritného statusu.
 • Prioritný štatút trvá jeden rok bez ohľadu na to, kedy bol získaný.
 • Ak sa v rámci jedného podujatia získa viacero úrovní Prioritného statusu, v platnosti je vyšší Status.
 • Hráči môžu mať viacero úrovní Prioritného statusu z rôznych podujatí, pričom každá má svoj dátum platnosti.

English translation:

 • Tournament Age Date determines a player’s age group and if invitations will be received for a particular event.
 • Tournament Age Date is listed on the homepage of every event.
 • Click the Registration Information page to view the invitation schedule for any event.
 • For a player to be eligible for a Multi-Day Event, the player's Priority Status must run through the Tournament Age Date of that event.
 • After a Local Tour season or Multi-Day Event concludes, Priority Status will begin three months after the Tournament Age Date and last for one year.
 • Pending Status refers to the three months between the Tournament Age Date and when Priority Status begins.
 • Pending Status allows families time to prepare how to best use their full year of Priority Status.
 • Priority Status runs for one year, regardless of when it is earned.
 • If multiple levels of Priority Status are obtained in one event, the higher Status takes effect.
 • Players can have multiple levels of Priority Status from different events, each with its expiration date.

 

Local Tour and Multi-Day Priority Status Periods Examples

 

Examples by Calendar View

Local Tour

Multi-Day Event
 

AJGA Performance Based Entry Stars

Hráči turnajov U.S. Kids Golf vo veku od 12 do 18 rokov, ktorí dosiahnu aspoň jednu zo štyroch najvyšších úrovní prioritného statusu (úrovne 12-14 alebo doživotný status), získajú hviezdy AJGA Performance Based Entry (PBE) pre nasledujúcu sezónu AJGA. Tieto hviezdičky sa budú udeľovať na začiatku každého roka a platia len pre daný kalendárny rok.

Aby hráč získal hviezdy AJGA Performance Stars pre prioritný status získaný v roku 2024, musí do 1. júna 2025 dosiahnuť vek 12 rokov a k 1. januáru 2025 musí mať 18 rokov alebo menej.

Hráči musia získať kvalifikačný prioritný status U.S. Kids na podujatiach počas kalendárneho roka 2024 (viacdňové podujatia v roku 2024, miestne turné v zime 2023 a miestne turné na jar/leto/jeseň 2024). Oprávnení hráči dostanú štyri hviezdy PBE, ktoré budú môcť využiť v roku 2025.

Hviezdy PBE založené na prioritnom štatúte sú doplnkom k hviezdam PBE, ktoré hráči v súčasnosti získavajú za najlepšie umiestnenia na viacdňových podujatiach U.S. Kids Golf.

English translation:

U.S. Kids Golf tournament players, ages 12 to 18, who attain at least one of the top four Priority Status levels (Levels 12-14 or Lifetime), will receive AJGA Performance Based Entry (PBE) Stars for the following AJGA season. These Stars will be awarded at the beginning of each year and are valid for that calendar year only.

To receive AJGA Performance Stars for Priority Status earned in 2024, a player must reach age 12 by June 1st, 2025, and be 18 or younger on January 1st, 2025.

Players must earn their qualifying U.S. Kids Priority Status at events during the 2024 calendar year (2024 multi-day events, Winter 2023 Local Tours, and Spring/Summer/Fall 2024 Local Tours). Eligible players will receive four PBE Stars to use in 2025.

Priority Status-based PBE Stars are in addition to the PBE Stars players currently earn for top finishes in the U.S. Kids Golf Multi-Day Events.

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností nás prosím neváhajte kontaktovať:
email: info@uskidsgolfsk.sk
telefón: +421 948 101 119

Článok napísala: Michaela Patzeltová

Článok publikovaný dňa: 31.03.2024

Späť na aktuality